Submittal Forms
Current Contests
Recent Contests

RAC Winter Contest   2015   Dec 19   Claimed Scores

Sort by   Show

Page link: http://www.3830scores.com/editionscores.php?arg=tRaRzhgcmch

Click on a call below to see the claimed score detail. Lines highlighted in yellow are pending correction.

 
M/M HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VA3RAC(@VE3MIS)  9579195451932,610CCO
N4PN  688455485417719,730GaCG
VE7RAC(@VE7IO)  1004692413520592,344Orca DXCC
VA2RAC  2347254342483,140CG Que
VA3DX  424315474213428,940CCO
AA3Bx 66804609157,872FRC
K7JR(@NK7U)  15014041307152,366
N1SOH  91272272810:18118,910YCCC
 
M/S HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
NR5M  606642594817796,294DFWCG
KA6BIM  4024205349527,136WVDXC
VA2EN  207337243116152,790CG Que
VO1RAC  086203014127,020ECCCC
VE1OP  54304007.8103,280MCC
N4VV  23603701558,978TCG
N4UEZ  15140231855,432PVRC
KE4KY  30802801048,664KCG
N3KN  105030023,100PVRC
 
M/S LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VE7UF  897285604822659,016Orca DXCC
VE4EA  565488443318.5416,570RadMan
VE9ML  7351225134397,970MCC
VA7BEC  479431423317355,200Orca DXCC
VE2BWL  451362313219:16240,786CG Que
N6VV  265204343617227,220NCCC
N6KI(@NX6T)  38299392611175,760SdgCC
K7MKL  26694362815156,928RadMan
VE3UTT  740048015156,864CCO
VE3XAT  224029034,046CCO
 
N9VPV  06703025,500SMC
VA7QD  06901588,340Orca DXCC
VO2AC  5120978,224ECCCC
XE2N  07046410ARENL
 
SO CW HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VA2WA  1436059020342,554CG Que
K5YAAx 1089053018273,374OkDX
NØAC(@NØNI)  1102050021250,300IaDXCC
N8UM  476052012.0155,168TCG
K1ROx 700044011148,456YCCC
VA7ST  805042010140,616Orca DXCC
K1KI  35505307136,740YCCC
K2KI  35505307136,740YCCC
VE7JKZ  6410380110,504Orca DXCC
K4BAI  55604008:42104,080SECC
 
VE2FK  713035013103,460CG Que
VY2LI  403193298.3085,198
W5MX  4220340864,940KCG
WC7Q  3240330660,060WWDXC
NA6O  308034057,800NCCC
N9NA  14004102.557,646AOCC
K7JQ  406028010.2555,496AOCC
WA2AOG  32103601155,440NFR
W1FJ  267035050,820YCCC
K2SX  2270370549,136
 
K3TN  2610310443,648PVRC
VO1MP  3480260538,896ECCCC
N1LN  30102703.536,774PVRC
W6SX  274025032,400NCCC
WØERP  17302904.531,726MWA
K4WW  200024027,792KCG
WØGXA  23702103.526,796SMC
W6NS  8403003.325,680
KI7Y  220023024,518WVDXC
W2RR(WA2AOG)  1880240623,472NFR
 
AI6O  13001704.523,460SCCC
AA4CF  1630230321,390SECC
F5IN  3220170820,978
K2NV  200021003:5920,832NFR
VE3MM  2130200320,280CCO
K1VMT  20801701015,300YCCC
KE2VB  1250210314,952AOCC
VE5UF  1510150411,970Sask CC
N2CU  118018011,880NCC
W5ASP  1119150310,170
 
K4RO  77017026,698TCG
W1EQ  500601:141,080YCCC
 
SO CW LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
KNØV  6140420130,788MWA
K7SVx 490047011124,268
VE3MGY  754041012.5119,310CCO
VA3ATT  505034086,088CCO
N4KS  460031011:4071,114FCG
VA3EC  4120300956,760CCO
VE3XL  3900320~1056,512CCO
WB8JUI  2180340~6.549,436NQW Radio Group
KØFX  2640280543,904Grand Mesa
KIØI  234030040,320KCCC
 
NWØM  20003304:1539,138KCCC
N5XE  169033038,742
W9RE  1000330331,482SMC
VA3GUY  255023027,140CCO
KØVBU  19702404:5026,880KCCC
NO5W(@W5GAD)  17602306.524,840LACC
W2LKx 18202207:2123,320HVCDX
W1END  1930210~1019,656YCCC
KZ2V  148020018,000NCCC
KM4FO  153021017,220KCG
 
N3ZL  1350230416,698SECC
AA2ZW  12102104.5HR14,070NFR
KN4Y  650200813,920SPORTSMAN'S PARADISE ARC
K1DW  103019012,502
N5SJ  880138012,122Albuquerque DX Assn
K2QO  15401503.7511,880NFR
K2ZR/4  15601609:0011,424NFR
KC7V  1170170211,390AOCC
N4CW  157013049,620PVRC
NG7Z  106016048,320AOCC
 
K7WP  5001607,872AOCC
KY4F  102013047,670ACG
VO1QU  11601207,512
W6GMT  88010064,940MWA
W2VM  440326132.44,238NFR
K2QB  4001002,620NFR
K8AJS  3701001:152,260
K6CSL  43050121,250NCCC
UR5MM  40050970UCC
N2SO(@N2O)  360503.0840
 
KA1J  23060816
 
SO CW QRP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
WA8REI  140022018,172
KEØG  700230417,296
VE3XT  160015012,630CCO
N8XX  1030190612,198MRRC
K9XB  14030186SMC
 
SO Mixed HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VE3EJx 913964666920.51,336,500CCO
VE3CX  10278975048888,664CCO
N8OOx 936465575020843,588599DX
VE4RAC(VE4GV)  421982404214548,744RadMan
VE9RAC(VE9CB)  475317372910250,668MCC
VE3TW  2083522732191,868CCO
VE4DXR  8175411299.8155,760RadMan
N4YDUx 14022916315102,648PVRC
AD8J  2377822206:1278,288SECC
VE7AX  1566626201064,768Orca DXCC
 
KL7SB  1651061416644,100
W6KC  50601817335,140SCCC
W6KPO(N6DQ)  96461615632,488NCCC
W9DCA  78324118,850SMC
K8TE  11111812:1511,798Albuquerque DX Assn
WA6URY  3266412,400SCCC
 
SO Mixed LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VE3WG(@VE3AGC)  2971804239259,524CCO
W9AV  190944832258,400SMC
VA3KAI  2341893334176,880CCO
WN6K  341247252915.5166,860SCCC
VE3GFN  407131302810.5162,564CCO
VE3VN  3761633128154,698CCO
VE6NR  544271629123,480
VC1E(VE1ZA)  4065330161096,324
K5DHY  581152130893,228DFWCG
VA2NDX(VA2SG)  40565241590,714NorDX club
 
VA3RKM  2347104686,848CCO
VE3IAE  2761052819683,472CCO
NK3Y  8170262181,780FRC
VE3BW  7216518274.571,900CCO
N5AWx 184501915355,216CTDXCC
NF8M  1753329146.554,696MRRC
WB9HFK  14342231348,384SMC
KS4X  4448211842,900TCG
N6YEU  1519311194.041,700REDXA
VE3LVW  3160141836,480CCO
 
WB2WPM  455715163.0230,442NFR
N6ZFO  996253325,810NCCC
VO1HP  165820424,528ECCCC
KC4TEO  91182110423,436ACG
N8FYL  103231910722,678
VE3CV  732712103.516,236CCO
KØBAK  13614016314,098Pottstown Area ARC
VE3JAQ  738014112.513,832CCO
VA3NGE  19455139,144CCO
WD8RYC  2161455,700TCG
 
VE3BR  441010424,900CCO
WA2JQK  2719652.53,388HVCDX
 
SO Mixed QRP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VE5DLD  46221010248,400
 
SO SSB HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VE4VTx 089305412.5270,864RadMan
AE7VA  025603567,830AOCC
WBØTEV  02690314:5761,380DFWCG
VA3TIC  01530212.1 hr21,462
K4SBZ  050019511,400FCG
AJ7T  03401516,150AOCC
 
SO SSB LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VA4HZ(VE4HAZ)  053803716:38122,840RadMan
VA3GKO  038303912100,386CCO
KT4ZB  0209033660,126SECC
VA3TPS  01960341251,544CCO
VE4DRK  02090321049,024RadMan
N7MZW  02500231132,522Grand Mesa
VA7VF  012402413.4523,808Orca DXCC
VE3IQZ  086028921,840PETERBOROUGH AMATEUR RASIO CLUB
VE3KTB  09302317,434CCO
VE4DPR  083019614,098
 
KX1W  09002613,260
VE3NB  06402513,200CCO
VE3VZ  05902003:0312,040CCO
AB8OU  044020310,400
N9TF  0250155,100SMC
KB1IRB  0250154,500
W8PEN  03401123,762
W7KAM  0200122.52,640SMC
K9ELF  0905520SMC
AE7DW  020240AOCC
 
 
SOSB/10 HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
PP5KC  0830602:282,460Araucaria DX
 
SOSB/10 QRP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VA3RJ  220402672CCO
 
SOSB/15 HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
TM6M(F1AKK)  224182101040,000
W7WW  031101323,660AOCC
 
SOSB/160 HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
N6RO  70229558,260NCCC
K7HP  160401424AOCC
 
SOSB/160 LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VE3OSZ  17209087,614CCO
 
SOSB/160 QRP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VE6JY  5121755.46,144
K3MSB  242411.5950
 
SOSB/20 HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VE3KZ  312463111312.591,392CCO
VE7NZ  33018411111153,384
KØVXU  881341012333,968KCCC
VA7DX  18047582.2511,492Orca DXCC
HA3DX(HA3UU)  6908001:043,568HADXC
 
SOSB/20 LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
W1WBB  1360905,454CTRI
 
SOSB/40 HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VA3KA  744591016,492CCO
VA7IR  0121054,200
K6JS  680803.03,392REDXA
 
SOSB/40 LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
W5TM  15701006,336OkDX
 
SOSB/80 HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
OK7M(OK1DIG)  242050114,890
 
SOSB/80 LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
W1NN  186010059,880MRRC
WA4JQS  080084.55,120